Elevhälsan

Skolhälsovården ska i enlighet med skollagen (2010:800) främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Eleverna får anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För att kunna säkerställa att den medicinska kompetensen lever upp till skollagens krav ska den genomföra och organisera sitt uppdrag utifrån 3 olika nivåer, se nedan.  
 
Individnivå 
  • Att i samband med skolstart identifiera elever som kan vara i behov av insatser samt uppdatera detta löpande.
  • Att vid hälsobesök screena och identifiera svårigheter/hinder eller symtom hos elever som kan innebära behov av insatser.
  • Att bevaka behovet av riktade hälsoundersökningar.
  • Att bevaka vaccinationstäckning och erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
  • Under grundskoletiden erbjuds årliga kontroller samt riktade hälsosamtal i år 4 och 6.
  • Skolläkare bokas via skolsköterska.
Gruppnivå
  • Att under ledning av rektor kontinuerligt delta i elevhälsans gemensamma arbete.
  • Att samarbete och samverka med all personal på skolan i frågor som rör elevernas arbetsmiljö.
Organisationsnivå
  • Delta i vårdgivarens systematiska kvalité- och patientsäkerhetsarbete. 

 

 

Var nyfiken – Gör ditt bästa