Om skolan

Om Stensbo skola
Stensbo skola är en skola med gamla anor. 1998 firade den sitt 100-års jubileum. Samtidigt startade en ny epok. Den tidigare kommunala skolan fick en ny ledning och fortsatte verksamheten som fristående grundskola för klasserna 1-6 samt med förskoleklass för 6-åringarna. Huvudman från och med hösten 1999 är Stensboskola ideell förening som bildades i januari 1998 av föräldrar och samhällsbor på Västra Orust. Den utgör med sina c:a 100 medlemmar basen för verksamheten och en garanti för att skolan skall leva vidare .

Öppen för alla. Skolverkets godkännande kom i november 1998 och i och med det fick skolan rätt till kommunalt bidrag. Orust kommun ställde sig bakom skolan genom beslut i kommunfullmäktige och Barn- och Utbildningsnämnden.

Kunskaper som skall vara livet ut

De sex första skolåren är kanske de allra viktigaste i människans liv. Då läggs grunden för fortsatta studier och för ett arbetsliv som ställer stora krav på såväl kunskaper som färdigheter. Att lära sig läsa och skriva är lika självklart som att lära sig leka och umgås med andra. Förståelsen för den värld vi lever i byggs upp steg för steg till en helhetsbild. Stensbo skola har som mål att ge eleverna trygghet och självtillit. De ska själva kunna söka kunskaper och ta ansvar.
Alla ska vara nyfikna och göra sitt bästa!
Undervisningen följer grundskolans läroplan.
Vikboken har en central plats i undervisningen.

Ekologi och miljökunskap

Ekologi och miljökunskap är ett av profilämnena på Stensbo. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för vår jord och ser till att arbeta för ett hållbart samhälle. Att förstå vikten av att hushålla med de resurser som finns samt att arbeta för att fördelningen av resurserna bör bli mer rättvis.

17 GLOBALA MÅL FÖR VÄRLDEN

Vi arbetar  med de Globala målen med eleverna. Det innebär att eleverna får kunskap om Agenda 2030 som är en plan för hur världen ska bli bättre i alla länder och för alla människor.

Fyra stora saker ska uppnås år 2030.

  • Extrem fattigdom ska avskaffas
  • Ojämlikheter och orättvisor ska minska
  • Fred och rättvisa ska främjas
  • Klimatkrisen ska lösas
IT och datorer.

Datorerna är i dag en del av vardagen. De finns både på kontor och verkstäder och inte minst i hemmen. På Stensbo får eleverna lära sig grunderna som de sedan kan bygga vidare på i högstadiet och på gymnasiet. De får lära sig att söka fakta på Internet och att bearbeta texter och bilder. De får tillfälle att arbeta med multimedia och skapa egna presentationer där bild förenas med text och ljud. De får även lära sig nätetik. Eleverna på skolan använder sig av Chromebooks. Det kan vara allt från att skriva texter till att skapa och redigera filmer.

Läroplanen som styrdokument

På Stensbo följer vi den allmänna läroplanen för grundskolan ( Lgr 22 ). Kurserna är utformade enligt fastställda kursplaner. Huvudämnena är svenska, engelska, matematik, de samhällsorienterade samt naturorienterade ämnen. Dessutom har skolan valt att lägga c:a 200 timmar på profilämnena.

Skolans finansiering.

Stensbo skola finansieras med skattemedel liksom alla andra skolor på Orust. Inga avgifter förekommer så när som på årsavgiften till föreningen 100:- per familj. Kostnaderna för lokaler, undervisning, måltider, administration och läromedel täcks av den så kallade skolpengen.

Var nyfiken – Gör ditt bästa