Likabehandlingsplanen

Handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering (Planen upprättad 2018-02-15, uppdaterad våren 2019)

Tillika likabehandlingsplan på Stensbo skola

Lagar/styrdokument

I Skollagen anges att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. I skollagens 4:e kapitel beskrivs skolans ansvar för kvalitet och inflytande. I 5:e kapitlet beskrivs vikten av att skapa arbetsro och trygghet i skolan. I 6:e kapitlet beskrivs huvudmannens ansvar för att arbeta mot kränkande behandling inom verksamheten. I den nya läroplanen Lgr11 kapitel 1”skolansvärdegrund och uppdrag” anges att skolan/förskolan har en mycket viktig uppgift när det gäller att grundlägga, förmedla och hos barnen förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall hålla levande, gestalta och förmedla.

Värdegrunden Uttrycken det etiska förhållningsätt som skall prägla verksamheten. Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmågan till inlevelse.

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.

Alla ska känna sig trygga i skolan och ingen ska riskera att utsättas för en kränkande behandling.

Arbetsmiljölagen, AML gäller även för barn/elever. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt AML ansvarar rektor för att det finns förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö som lever upp till bestämmelserna i AML.

Enligt brottsbalken är handlingar som kan betecknas som misshandel, ofredande och olaga tvång straffbara. Rektor skall handlägga ärendet enligt riktlinjer mot hot om våld.

FN:s Barnkonvention har sitt ursprung i principen om den inneboende värdigheten hos alla människor och deras rättigheter. Barnkonventionen bygger på följande:

Barnets bästa skall alltid komma i första rummet.

Vad är en kränkande behandling?

Kränkande behandling kan handla om allt från enskilda kränkningar till mobbning och trakasserier som handlar om t.ex. kön, sexualitet, utseende, klass, härkomst, rasism, och främlingsfientlighet.

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker alla människors lika värde.

När räknas det som en kränkande behandling?

Det är alltid så att när den som utsatts för en handling känner sig kränkt så är det en kränkning och ska tas på allvar.

Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen är det frågan om mobbning.

Kränkningar kan vara

 • Fysiska (t.ex. slag, sparkar och knuffar, oaktsamhet med andras ägodelar)
 • Verbala (t.ex. att bli hotad, svordomar, fula ord, könsord, förolämpningar som rör sexuell läggning t.ex. att bli kallad hora/bög eller liknande)
 • Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, nonchalans mot gemensamma regler)
 • Text och bilder (t.ex. klotter, foton, brev och lappar, e-post, sms, mms, Chat m.m.)

Mål

Alla barn/elever och vuxna skall:

 • Känna sig trygga i skolan
 • Visa respekt för varandra och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningsätt
 • Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper
 • Aktivt arbeta förebyggande och ta avstånd från att någon utsätts för kränkande behandling och utanförskap

För vem gäller denna plan?

Barn, personal och föräldrar ska känna till planen och förstå dess innehåll.

Förankring hos personal

 • Ofta återkommande diskussioner
 • Kompetensutveckling
 • Delaktighet vid förändringar av planen.

Förankring hos föräldrar

 • Informationen finns tillgänglig på hemsidan
 • Planen skickas hem
 • Information vid föräldramöte – ta upp gemensam policy

Förankring hos elever

 • Återkomande diskussioner i klasserna om hur vi uppträder mot varandra och vilka regler som finns på skolan.
 • Genomgång av och diskussion kring planen i elevrådet och i klasserna.
 • Eleverna svarar en gång/läsår om hur det upplever trivsel,trygghet och därefter sammanställs svaren för att personalen ska veta vad man behöver jobba vidare med.

Såhär ska vi arbeta för att uppnå målen

Förebyggande arbete:

 • Trivselregler som tar upp våld, språk och uppträdande.
 • Gemensamma aktiviteter som stärker samhörigheten, tryggheten, gemensskapen och kompisandan t.ex. friluftsdagar, lekar m.m.
 • Fadderverksamhet mellan klasserna (fadderträdet)
 • Arbete med frågor som rör moral och etik (rätt-fel)
 • Elevskyddsombud
 • Vuxna som är tillgängliga för barnen hela skoldagen.
 • Eleverna svarar en gång/läsår om hur det upplever trivsel,trygghet och därefter sammanställs svaren för att personalen ska veta vad man behöver jobba vidare med.

Såhär gör vi:

I alla situationer där det förekommer en kränkning är det väldigt viktigt att försöka ta reda på den bakomliggande konflikten. ”Vad var det som hände? Har det hänt något tidigare?” Detta gäller oberoende av vem eller vilka som är inblandade.

Barn-barn

 • Vid varje situation där kränkning mellan barn uppstår måste den vuxne på en gång ta berörda barn åt sidan och prata igenom vad som hänt. Helst med en i taget för att skapa sig en bild.
 • Det är också bra att prata enskilt med andra som har varit ”vittnen”.
 • Åtgärder vidtas

Vuxen-barn Barn-vuxen

 • Om en vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller en kränkande fysisk handling mot ett barn, måste den personen som hör/ser detta genast visa att det är oacceptabelt. Barnen är värnlösa i denna situation och det är skolans uppgift att se till att de kan känna sig trygga. Som vuxna räknas även andra elevers föräldrar som kan befinna sig på skolan.
 • Gäller det ett barn kontaktas föräldrarna omedelbarn och informeras om vilka åtgärder som planeras för att förhindra ytterligare kränkningar.
 • Kränkning där elever kränker vuxna behandlas som under punkten barn-barn. Föräldrarna kontaktas och åtgärder vidtas.

Vuxen-vuxen

 • Det är viktigt att alltid prata direkt med berörd person. Det är inte acceptabelt att tala om den det gäller. Undvik ”skitprat”
 • Rektor ska genast kalla till samtal med berörda parter om en konflikt eller kränkning uppdagats.
 • Om rektor är inblandad är det föreningens ordförande som kallar till samtal.

Värdegrund vid Stensbo skola:

Vi ska arbeta med respekt för varje enskild människa.

 • Oavsett kön, ålder, social eller etnisk tillhörighet har alla lika värde.
 • Alla ska bli respekterade, sedda och uppmärksammade för den de är.
 • Vi skall vara toleranta mot varandra.
 • Vi skall visa varandra förtroende
 • Vi skall respektera varandras åsikter, ideer, och värderingar.
 • Vi bryr oss om och är rädda om varandra.

Sammanfattning

För att förebygga kränkningar:

 • Måste alla vuxna ta på sig rollen som auktoriteter och arbets tillsammans för ett positivt klimat.
 • Måste vi alla agera snabbt och tydligt visa att kränkningar är oacceptabla.
 • Måste vårt gemensamma förhållningssätt innehålla såväl värme som engagemang
 • Måste vi ha klara och kända gränser och rutiner.
 • Måste alla känna ansvar för att agera mot kränkningar när de uppstår.

PÅ VÅR SKOLA BLIR MAN RESPEKTERAD FÖR DEN MAN ÄR!

 

Var nyfiken – Gör ditt bästa